Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

www.fruitsmart.pl

Fruitsmart 3,3 VP
pierwszy polski środek zawierający 1-mcp

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Informacje o produkcie
Zawartość substancji czynnych: 1-metylocyklopropen (substancja z grupy pochodnych cyklopropenu) – 33 g/kg (3,3 %)
Zezwolenie MRiRW nr R – 101/2015 z dnia 16.07.2015 r

I OPIS DZIAŁANIA

Środek z grupy regulatorów wzrostu, używany do utrzymywania wysokiej jędrności jabłek, opóźniania procesów przejrzewania i zmniejszeniu oparzelizny podczas przechowywania w chłodni (zwykłej i z kontrolowaną atmosferą). Działa poprzez wyhamowanie produkcji etylenu i wszelkich procesów zachodzących w owocach pod wpływem etylenu wytwarzanego przez sam owoc, jak i pobranego przez owoc z otoczenia. Jest sformułowany w postaci proszku zawartego w wodnorozpuszczalnych saszetkach, który zmieszany z wodą powoduje uwolnienie się lotnej substancji czynnej, która następnie przedostaje się do tkanek jabłka.

II STOSOWANIE ŚRODKA

JABŁOŃ (owoce przeznaczone do przechowywania)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,068 g/m3 chłodni

Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,037 –  0,068 g/m3 chłodni

Termin stosowania: Jabłka przeznaczone do przechowania powinny być zebrane w optymalnej fazie dojrzałości. Zabieg powinien być dokonany w ciągu 7 dni od zbioru owoców czekających w chłodni poniżej 10°C lub w ciągu 3 dni od zbioru owoców czekających na zabieg w temperaturze powyżej 10°C. Zabieg może być dokonany w dowolnej temperaturze, od minimalnej rekomendowanej do przechowywania danej odmiany aż do 20°C jak również w czasie chłodzenia.

Maksymalna liczba zabiegów na partię przechowywanych owoców: 1

Zalecana ilość wody do uwolnienia lotnej substancji czynnej: 8 do 10 l dla ilości środka od 10 g do 70 g.

III Wykonywanie zabiegu

Przed wykonaniem zabiegu zmierzyć kubaturę chłodni w celu ustalenia potrzebnej ilości środka. Upewnić się, że chłodnia jest szczelna. Dobrać saszetki zawierające odmierzoną ilość środka w foliach rozpuszczalnych w wodzie tak, aby ilość środka odpowiadała dawce środka potrzebnej do jednorazowego stosowania, nie przekraczając jej. Pojemnik zaopatrzony w pompę do mieszania wody wypełnić wodą i umieścić w niewielkiej odległości od drzwi chłodni. Uruchomić pompę i woreczki foliowe z właściwie dobraną ilością środka wrzucić do pojemnika z wodą. Folia rozpuszcza się w ciągu 2 minut. W tym czasie chłodnię należy opuścić, szczelnie zamykając i zabezpieczając przed dostępem nieupoważnionych osób oraz umieścić tabliczkę „Zamknięte – nie wchodzić”. Pomieszczenia nie otwierać przez 24 godziny. Po tym czasie włączyć wentylację, otworzyć chłodnię i przed wejściem do niej wietrzyć przez 15 minut.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 Zalecane stężenie substancji czynnej w powietrzu powinno wynosić: minimalnie 1,22 mg/m3  i maksymalnie 2,24 mg/m3 przy gęstości wypełnienia chłodni250 kg owoców/m3.

Efekt działania środka może być mniej widoczny na owocach będących w nienajlepszej kondycji (w tym porażonych), przejrzałych przed rozpoczęciem przechowywania lub zebranych w niewłaściwej fazie dojrzałości.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

 Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):   24 godziny.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  • w temperaturze 0 oC – 30o

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne.
W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

V INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata

DO POBRANIA

Etykieta FruitSmart 3,3 VP

Karta charakterystyki FruitSmart 3.3 VP

Pobierz folder informacyjny FruitSmart

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE WWW.FRUITSMART.pl